DOORSTUDEREN, EEN HELE ONDERNEMING!

Vanaf de voorexamenklas beginnen leerlingen op onder meer ColegioArubano zich steeds intensiever voor te bereiden op een vervolgstudie. Die vindt meestal in het buitenland plaats. Informatie over beroepen en landen waar de studie het best of liefst kan worden gedaan evenals begeleiding bij de aanvraag voor studieleningen worden vooral verkregen bij het decanaat.

Voor Arubaanse studenten is de studiekeus moeilijk. Het beroepenspectrum op Aruba is nogal beperkt. Daardoor kunnen leerlingen zich moeilijk een voorstelling maken wat een beroep werkelijk inhoudt. Het komt dan ook vaak voor dat studenten in de loop van hun opleiding van studie wisselen omdat zij er achter komen dat hun eerste en soms ook tweede en zelfs derde keus niet biedt wat zij er van verwachten. Het gaat hier om mogelijk 90% van de studenten die Nederland hebben gekozen als studieland.

Met andere woorden, slechts 10% (?) van die studenten haalt een diploma voor de studie die zij oorspronkelijk gekozen hebben. Volgens schattingen (want echte cijfers worden niet gepubliceerd) haalt nog geen 30% van die studenten ook niet na een of meerdere studieveranderingen een diploma. Dat is natuurlijk jammer, maar nog niet eens het ergste.

Weinig studenten en ouders realiseren zich hoeveel studeren en leven in het buitenland kosten. Velen staan er evenmin bij stil dat zij het uiteindelijk allemaal zelf moeten betalen. Het gaat daarbij om bedragen die alleen maar binnen een redelijke tijd afgelost kunnen worden wanneer er met het behaalde diploma een baan kan worden verkregen die goed betaalt.

Om hoeveel geld gaat het meestal? Volgens betrouwbare informatie bedraagt de gemiddelde studieschuld van Arubaanse studenten na 6 jaar studie in Nederland tegenwoordig omstreeks Af. 240.000,-. Dat moet (voor het grootste deel) allemaal,met rente, worden terugbetaald, ook als er geen diploma is behaald. Met een goede baan betekent dat al gauw gedurende minimaal 15 jaar een maandelijkse afbetaling van Af. 1800,-. Studeren in de V.S. kost in het algemeen nog meer en betekent dus meer schuld.

Natuurlijk zijn dat niet de enige kosten waar pas afgestudeerden tegen aan hikken. ´Normale zaken´ als de huur/koop van een huis en de koop van een auto worden dan wel erg moeilijk. Veel jonge afgestudeerden hebben dan weinig andere keus dan weer bij hun ouders in te trekken en voorlopig gebruik te maken van een afgedankte auto van de familie.

Wat betekent dit concreet? Dat er zo vroeg mogelijk heel goed moet worden nagedacht over en rondgekeken naar realistische mogelijkheden voor verdere studie. Teveel leerlingen kiezen voor een medische richting terwijl ze daar onvoldoende aanleg of discipline voor hebben. Daar komen ze al heel gauw achter. Bovendien moet ook gekeken worden naar wat de werkvooruitzichten zijn na de studie.

Heel belangrijk is ook dat de studie-eisen voortdurend veranderen en feitelijk strenger worden. Zo worden er door Nederlandse studie-instellingen steeds hogere eisen gesteld aan de beheersing van het Nederlands.Steeds weer blijkt dat de onvoldoende beheersing daarvan een belangrijk obstakel is voor succes. Daarnaast kijken opleidingen steeds meer naar de behaalde resultaten op school: de besten krijgen de eerste kans!

Toch hoeft dit alles geen belemmering te vormen om door te studeren. Steeds meer (open) universiteiten bieden ´digitale studies´ aan met erkende diploma´s. Het gaat er dan om goed na te gaan welk instituut daarbij de beste begeleiding biedt. Een samenwerking met onze Universiteit van Aruba zou daarbij ideaal zijn.

Ook voor Aruba biedt dit laatste goede mogelijkheden, al was het maar om een groter deel van de studenten te behouden. In de praktijk komt slechts een klein deel van de studenten uit het buitenland terug. Hogere salarissen in het buitenland tegen een betere valuta betekenen betere aflosmogelijkheden voor de ex-student. Daarnaast zijn ook de werkmogelijkheden ruimer terwijl men de frustraties van werken binnen een afgestompt ambtenarenapparaat vermijdt.

Dit alles betekent dat verder studeren een hele onderneming wordt voor elke student. Het gaat om het maken van een goede keus, het berekenen van de financiële gevolgen daarvan en een zo goed mogelijke start door een goed examenresultaat. Dat kan alleen slagen als er op school stevig wordt geïnvesteerd in training van de noodzakelijke basis: discipline, Nederlands, algemene kennis(niet alleen van de vakken, maar ook van de uitdagingen in het buitenland) en doorzettingsvermogen.

Voor de politiek betekent deze benaderingswijze dat de minister eindelijk ophoudt met het traditionele uitstelbeleid.In de praktijk blijkt een te smalle basis aan vakken nadelig voor studiesucces in Nederland.Dat leidt tot meer mislukkingen. Ook depleidooienvan parlementariërs voor verlaging van normen om meer kinderen ´een kans te geven´is slechts politiek gebeuzel.Zij zouden moeten weten dat het nog steeds niet mogelijk is om diamant te slijpen uit glas. Zodoende zadelt men nòg meer studenten op met een enorme schuld terwijl zij een onvoldoende basis hebben om een erkend diploma te behalen in Nederland.